Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) szabályozza a Crew Agency Kft Hungary Kft. (székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 101.; a továbbiakban: “Crew Agency Kft Hungary”) szolgáltatásait munkaadóként, vagy munkaadó megbízottjaként igénybe vevő – felhasználók (a továbbiakban: “Felhasználó”) közötti szerződésekre vonatkozó feltételeket.

Eltérő megállapodás hiányában jelen ÁSZF által szabályozott szolgáltatásokkal összefüggésben jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF által szabályozott jogviszonyokban a Felhasználó általános szerződési feltételeinek alkalmazása kizárt.

I. Általános rendelkezések a szolgáltatásokkal kapcsolatban

 1. A Crew Agency Kft Hungary technikai és személyi hátteret biztosít a Felhasználók és a munkavállalók egymással való kapcsolatfelvételéhez, illetve ehhez kapcsolódóan toborzási tevékenységet végez. 
 2. A Crew Agency Kft Hungary által nyújtott szolgáltatás telefonon történő, illetve a kiválasztott szolgáltatástól függően személyes kapcsolatfelvételre és szűrésre, interjúztatásra, továbbá a jelen ÁSZF-ben leírt egyéb szolgáltatásokra korlátozódik.

II. Egyes szolgáltatások leírása

Telefonos előszűrés

Több szintű kiválasztási folyamat, melyet a Felhasználó által megadott szempontoknak és a Felhasználó igényeinek megfelelően az Crew Agency Kft Hungary szakértelemmel rendelkező munkatársa végez a Felhasználó nyitott pozíciójának betöltése végett. Az Crew Agency Kft Hungary nem vállal felelősséget eredmény elérésére az előszűréssel kapcsolatban. Az Crew Agency Kft Hungary nem vállal felelősséget azért, ha a Felhasználó az előszűrés ellenére, az ajánlott álláskeresők között nem talál megfelelő jelentkezőt. A Crew Agency Kft Hungary szolgáltatása az Crew Agency Kft Hungary megítélése szerinti legmegfelelőbb álláskeresők kiszűrésére korlátozódik.

Személyes interjú

A szolgáltatás során a Crew Agency Kft Hungary direkt keresést végez (igény szerint álláshirdetéssel, médiakampánnyal megtámogatva a folyamatot). Korszerű keresési technikákat alkalmaz, segítségül hívva a legnagyobb közösség portálokat is. A releváns jelöltek kapcsán a Crew Agency Kft Hungary először ún. name-check-et végez, azaz egyezteti a profil főbb paramétereit a megbízóval, ezt követően személyes interjúra invitálja a pályázókat, mely során feltárja szakmai hátterüket, motivációjukat, idegennyelv-tudásukat, bérigényüket. Az interjút követően egy értékelő lapot készít, melyet átad a megbízó számára. Szükség esetén segít a helyszíni interjúk leszervezésében is. A szolgáltatás garanciális, azaz, ha a jelölt felmond, vagy nem válik be a próbaidő alatt, díjmentesen pótolja a jelöltet (a garancia pozíciónként egy alkalommal vehető igénybe).

Fejvadászat

A szolgáltatás folyamán szakmai információszerzés és a LinkedIn segítségével Crew Agency Kft Hungary megkeresi a legideálisabb jelölteket – akik jellemzően nem feltétlenül aktív álláskeresők. Személyes interjúra invitálja őket, azt követően átadja a megbízó számára. A teljes folyamatot diszkréten kezeli.

III. Szerződés létrejötte, időtartama

 1. Felhasználó valamely fenti szolgáltatást az Crew Agency Kft Hungary által készített és, a Crew Agency Kft Hungary által a Felhasználó részére szolgáltatási szerződés cégszerű vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában történő aláírásával és a Crew Agency Kft Hungary részére történő személyes átadással, postai, e-mailen, vagy faxon történő elküldéssel tudja megrendelni. 
 2. A szolgáltatási szerződés Felhasználó általi aláírt példányának elküldése a Felhasználó által közölt ajánlatnak minősül, amelyet a Crew Agency Kft Hungary nem köteles elfogadni. A Crew Agency Kft Hungary nem köteles megindokolni az ajánlat el nem fogadását. 
 3. A Crew Agency Kft Hungary és a Felhasználó között a fenti szolgáltatások, vagy a szolgáltatások valamelyikének nyújtására irányuló egyedi szerződés (a továbbiakban: “Szerződés”) a Felhasználó ajánlatának a Crew Agency Kft Hungary általi elfogadásával jön létre. Az ajánlat elfogadásának a Crew Agency Kft Hungary képviselőjének írásos, e-mailben, vagy faxon történő visszaigazolása, a szolgáltatási szerződés Crew Agency Kft Hungary általi cégszerű aláírása minősül. A megrendelés elfogadásának (és így a Szerződés létrejöttének) minősül az is, ha a megrendelt szolgáltatást az Crew Agency Kft Hungary – visszaigazolás hiányában – a megrendelésnek megfelelően teljesíti. A jogviszonyra ebben az esetben is a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. 
 4. A Szerződés az abban foglalt időtartamra, illetve a vállalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban. 
 5. A Szerződés időtartama a választott szolgáltatástól függően az alábbi lehet: egy hónap, három hónap, tizenkét hónap, vagy a felek közötti Szerződésben meghatározott egyéb időtartam. A Szerződés arról is rendelkezhet, hogy a Crew Agency Kft Hungary meghatározott számú szolgáltatást nyújt a Felhasználó részére. 
 6. A Szerződésre minden esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. Amennyiben a felek közötti egyedi Szerződés és a jelen ÁSZF valamely rendelkezése eltér egymástól, az eltérő rendelkezés vonatkozásában az egyedi Szerződés rendelkezése irányadó. Ez nem vonatkozik arra az esetre, amikor a Szerződés a Crew Agency Kft Hungary visszaigazolása nélkül, a szolgáltatás teljesítésével jön létre. Ez utóbbi esetben jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandóak abban az esetben is, ha a Felhasználó ajánlata valamely kérdésben eltér a jelen ÁSZF rendelkezéseitől. 
 7. Jelen ÁSZF közlése, közzététele nem minősül ajánlatnak a Crew Agency Kft Hungary részéről. 
 8. A Crew Agency Kft Hungary a jelen ÁSZF és a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés valamennyi rendelkezését lényeges feltételnek tekinti.

IV. Felhasználó kötelezettségei

 1. Felhasználó a szolgáltatásokért köteles az egyedi Szolgáltatási Szerződésben feltüntettet díjat a jelen ÁSZF-ben részletezett módon és határidőben a Crew Agency Kft Hungarynek megfizetni. 
 2. Ellenkező megállapodás hiányában a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó bármely okból nem vette igénybe a szolgáltatásokat a Szerződés által meghatározott időtartam alatt, habár a szolgáltatások számára érdemi működési zavar nélkül elérhetőek voltak. 
 3. Előszűréses szolgáltatás esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Crew Agency Kft Hungary által nyújtott szolgáltatás nem irányul eredmény elérésére, a Crew Agency Kft Hungary kötelezettségvállalása a jelen ÁSZF-ben részletezett, és a felek közötti egyedi Szerződésben meghatározott szolgáltatások megfelelő minőségben történő nyújtására terjed ki. Ezért a Felhasználó akkor is köteles díjfizetésre, ha a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigénye a szolgáltatások igénybevételét követően is kielégítetlen maradt. 
 4. Felhasználó, a határozott időtartamú/meghatározott számú szolgáltatás teljesítésére szóló Szerződés érvényes létrejötte esetén a határozott idő lejárta előtt, a határozott számú szolgáltatás igénybevétele előtt nem jogosult a szolgáltatásokat lemondani, vagy a Szerződést felmondani. Felhasználó jogosult lemondani a szolgáltatások igénybevételéről azzal, hogy ebben az esetben is a teljes, a határozott időből hátralévő időre szóló, illetve a határozott számú szolgáltatás teljesítéséért járó díjat meg kell fizetnie. 
 5. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során köteles a vonatkozó jogszabályokat betartani. 
 6. Felhasználó kijelenti, hogy a II. pontban meghatározott szolgáltatások igénybevételével a Felhasználó célja a saját, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló fél munkaerőigényének kielégítése. 
 7. Felhasználó köteles a szolgáltatások igénybevétele során tudomására jutott személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelően kezelni, amennyiben Felhasználó bármilyen adatkezelést végez. 
 8. Felhasználó az adatbázis hozzáférés vagy egyéb szolgáltatás igénybevétele során, illetve annak következtében tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a fenti IV.6. pontban meghatározott cél érdekében kezelheti és használhatja fel. 
 9. Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett adatokat nem jogosult harmadik személy részére továbbítani, ide nem értve azt az esetet, amikor a szolgáltatások igénybevételének célja a Felhasználóval szerződéses jogviszonyban álló személy munkaerőigényének kielégítése, és az adattovábbítás ebből a célból történik. 
 10. Felhasználó minden, a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adattal kapcsolatos adattovábbításról köteles írásban tájékoztatni a Crew Agency Kftt. 
 11. Felhasználó kizárólag a Szerződés hatálya alatt, a szolgáltatások igénybevétele és a szolgáltatások ellenértékének kifizetése esetén jogosult kapcsolatfelvételt kezdeményezni az álláskeresőkkel. 
 12. Felhasználó a szolgáltatások nyújtásának Crew Agency Kft Hungary által megtagadását követően haladéktalanul, illetve a Szerződés megszűnésével (ideértve a Szerződésben meghatározott időtartam elteltét) egyidejűleg köteles törölni minden személyes adatot, amelyet a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben esetlegesen megszerzett. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a személyes adatokat azon személyek is töröljék, akiknek személyes adatokat a Felhasználó – jogszerűen vagy jogellenesen – továbbított. 
 13. Ha a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során személyes adatokat kezelt, vagy személyes adatokat bármely harmadik személynek továbbított, a Felhasználó köteles a Crew Agency Kft Hungary vagy az érintett álláskereső kérésére tájékoztatást adni a személyes adatok kezelésével, vagy továbbításával kapcsolatos bármely kérdésben. 
 14. Felhasználó köteles biztosítani, hogy alkalmazottai és megbízottai a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit megismerjék és betartsák. 
 15. Felhasználó kijelenti, hogy a Felhasználó és Felhasználó alkalmazottai és megbízottai a Crew Agency Kft Hungary szolgáltatásaira  mindenkor irányadó adatvédelmi nyilatkozatot megismerték és az abban foglaltakat a szolgáltatások igénybevétele során és azt követően is betartják. 
 16. Felhasználó felelős minden olyan kárért, amely az általa, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy által történő jogellenes, vagy szerződésellenes felhasználás, illetve adattovábbítás következtében lépett fel. Felhasználó továbbá felelős azon személyek által okozott károkért is, akiknek a Felhasználó a szolgáltatások igénybevétele során megszerzett személyes adatokat továbbította. 
 17. Felhasználó köteles megtéríteni a Crew Agency Kft Hungary vagy más személy részére minden olyan bírságot, hatósági díjat, kártérítést, stb., amelyet hatóságok vagy harmadik személyek a Felhasználó, vagy a vele szerződéses jogviszonyban álló személy, vagy a Felhasználótól álláskeresők személyes adatait megszerző személy jogellenes magatartása miatt érvényesítenek a Crew Agency Kft Hungary-vel vagy más személlyel szemben. 
 18. Felhasználó köteles a megfelelő intézkedéseket megtenni a szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatok biztonsága érdekében. 
 19. Felhasználó köteles jelezni a Crew Agency Kft Hungary felé, ha a magyar nyelvet nem ismeri. Felhasználó ellenkező értesítés hiányában a szolgáltatások megrendelésével kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri. 
 20. Felhasználó a Szerződés szempontjából lényeges adatai változását köteles haladéktalanul bejelenteni a Crew Agency Kft Hungary-nek. A Crew Agency Kft Hungary az értesítés elmulasztásából eredő károkért nem felelős. 
 21. Felhasználó kijelenti, hogy nem határozta el végelszámolását, valamint nem rendeltek el vele szemben végrehajtási, csőd-, valamint felszámolási eljárást. 
 22. Az értesítés elmulasztása esetén a Felhasználó a szolgáltatás díja tízszeresének megfelelő összegű kötbért köteles fizetni az Crew Agency Kft Hungary-nek. Végelszámolás, végrehajtási és felszámolási eljárásról való tudomásszerzés esetén a Crew Agency Kft Hungary jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, valamint a Crew Agency Kft Hungary jogosult a követelései behajtásról határidős beszedési megbízással intézkedni.

V. A Crew Agency Kft Hungary kötelezettségei és jogai

 1. A Crew Agency Kft Hungary köteles biztosítani a szolgáltatásokat a Felhasználó részére a felek között létrejött egyedi Szerződés és jelen ÁSZF rendelkezései szerint, az ott meghatározott időtartamban vagy darabszám szerint. 
 2. A Crew Agency Kft Hungary a Felhasználó kérésére a szolgáltatásokról egyéb tájékoztatást nyújt, megválaszolja a Felhasználó kérdéseit a szolgáltatásokkal kapcsolatban, illetve a Felhasználó panaszát kivizsgálja. 
 3. A Crew Agency Kft Hungary nem köteles nyújtani a szolgáltatásokat, ha a Felhasználó a szolgáltatás díját határidőben nem fizette meg. 
 4. A Crew Agency Kft Hungary a szolgáltatás díjának meg nem fizetése, vagy késedelmes fizetése esetén jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására. Ebben az esetben Felhasználó nem követelhet kártérítést a Crew Agency Kft Hungarytől. 
 5. A Crew Agency Kft Hungarynek az álláskeresők állításait ellenőrizni nem áll módjában. Fentiek értelmében a szolgáltatás használatából eredő valamennyi kockázat és felelősség a Felhasználót terheli, ezért a Crew Agency Kft Hungary nem tartozik felelősséggel az álláskeresők által megadott valótlan adatokból a Felhasználót vagy más személyt ért károkért. 
 6. Amennyiben vita keletkezik a Felhasználó és az álláskeresők között, a Crew Agency Kft Hungaryt nem terheli kötelezettség, hogy a vitában részt vegyen, kivéve, ha a jogvita tárgy a Crew Agency Kft Hungary érdekkörébe tartozó okból merült fel. 
 7. A Crew Agency Kft Hungary semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Felhasználó a Crew Agency Kft Hungary által az előszűrés szolgáltatás keretében ajánlott jelöltet nem tudja ésszerű időn belül elérni, ha az nem a Crew Agency Kft Hungary által nyújtott szolgáltatás hibájára vezethető vissza. 
 8. A Crew Agency Kft Hungary nem vállal felelősséget azért, ha az önéletrajz, vagy annak bármely adata nem aktuális, vagy valótlan. 
 9. Egyebekben a Crew Agency Kft Hungary nem felel a Felhasználót a szolgáltatásnyújtás során érő, vagy a szolgáltatás nem megfelelő nyújtásából adódó olyan károkért, amelyek okozása a Crew Agency Kft Hungarynek nem felróható. 
 10. A Crew Agency Kft Hungary kizárja a kárfelelősségét minden olyan kárért, amely nem a Crew Agency Kft Hungary általi szándékos károkozásból fakad.

VI. A szolgáltatás ellenértéke

 1. Felhasználó a Crew Agency Kft Hungary aktuális árlistáját megtekintette, és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásért az – általa kiválasztott és megjelölt szolgáltatás szerint – érvényes díjszabás szerinti ellenértéket köteles fizetni, amennyiben a felek ettől eltérő ellenértékben nem állapodtak meg. A Crew Agency Kft Hungary fenntartja a jogot az érvényes árak megváltoztatására új árlista kibocsátásával. Új árlista kibocsátása a már megrendelt egyedi szolgáltatásokat nem érinti. A Crew Agency Kft Hungary az új árlistát a honlapján közzéteszi. Felek az egyedileg megrendelt szolgáltatások árát minden esetben rögzítik a Szerződésben. 
 2. A Crew Agency Kft Hungary a szolgáltatásról szóló számláit 8 napos fizetési határidő biztosításával állítja ki. Az előfizetési díjak az előfizetési időszaktól függetlenül mindig előre, egy összegben fizetendők. Felhasználó kijelenti, hogy a megrendelésből eredő fizetési kötelezettsége teljesítésének sem pénzügyi, sem adminisztratív akadálya nincs. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni, továbbá köteles a behajtással kapcsolatosan felmerülő valamennyi szükséges, arányos és hasznos költséget (pl. behajtási költségátalány, továbbá postaköltség, illetékek, ügyvédi díj, inkasszó cég díjai, stb.) is megtéríteni. 
 3. Amennyiben a Crew Agency Kftnek a Felhasználó felé bármilyen követelése van, a Crew Agency Kft Hungary érvényes Szerződés esetén sem kötelezhető a további szolgáltatásnyújtásra. A szolgáltatás megtagadásának időszakára a Felhasználót nem terheli díjfizetési kötelezettség, ám ez a díjhátralék kifizetésének kötelezettsége alól nem mentesíti. A szolgáltatás ellenértékére irányuló követelés elévülése vonatkozásában a felek 10 éves elévülési időben állapodnak meg.

VII. Egyéb rendelkezések

 1. A Szerződés megszűnik a Szerződésben meghatározott időtartam elteltével, illetve meghatározott darabszám teljesítésével. A Szerződés azonnali hatállyal a jelen ÁSZF-ben meghatározott eseteken túl a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben mondható fel. A Szerződés a felek általi közös megegyezéssel is megszüntethető.

 2. Határozatlan időtartamra/határozatlan darabszámra szóló szerződés a felek által 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondható. 
 3. A Crew Agency Kft Hungary jogosult a Szerződésből eredő igényeit, követeléseit az igénye, követelése érvényesítése, illetve behajtása céljából harmadik félre engedményezni. 
 4. A Szerződésekre azok megkötésekor hatályos ÁSZF vonatkozik. A Crew Agency Kft Hungary az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát fenntartja. Jelen ÁSZF módosításai automatikusan kiterjednek az általa szabályozott jogviszonyokra, a módosítás közlésekor már hatályban lévő Szerződésekre azonban azok megszűnéséig vagy megszüntetéséig a Szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF vonatkozik. 
 5. Elküldöttnek számít az a küldemény, melyet előre fizetett, ajánlott küldeményként feladtak, illetve faxon, vagy elektronikus levélben továbbítottak az illetékes félnek az általa megadott, vagy utolsó ismert üzleti címére, kivéve a nem a Felhasználó hibájából nem megfelelő címre küldött küldeményeket. A küldemény megérkezettnek tekintendő fax és elektronikus levél esetében az elküldés után azonnal, levél esetében 3 nappal a postázás dátuma után. 
 6. Amennyiben Felhasználó több természetes és/vagy jogi személyt jelent, az általa aláírt szerződések és kötelezettségvállalások egyenként és egyetemlegesen is kötelező érvényűek. 
 7. A felek kölcsönösen teljes titoktartással tartoznak a megállapodásért és annak teljesítése során közölt információkért. 
 8. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések kapcsán felmerült panaszokat a Felhasználó írásban jelezheti a Crew Agency Kft Hungary részére a lent megjelölt elérhetőségeken. 
 9. Amennyiben jelen ÁSZF, vagy a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Szerződés egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a Szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben (akár kiegészítő) értelmezés révén azok a kikötések érvényesek, amelyek a lehető legjobban megfelelnek az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés(ek) gazdasági célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi okok miatt lehetetlen lenne, a felek kötelezik magukat arra, hogy – jelen szabályozás szellemében – kiegészítő megállapodás(oka)t kötnek. 
 10. A Crew Agency Kft Hungary szolgáltatása a vonatkozó jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Felhasználó jelen feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a Crew Agency Kft Hungary igénybevétele során az általa közölt adatokért minden jogi felelősséget magára vállal. 
 11. Jelen ÁSZF elérhető a fent hivatkozott honlapokon az Általános Szerződési Feltételek menüpont alatt. 
 12. Jelen Szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv vonatkozó szabályai érvényesek. A Felek kifejezetten kikötik a magyar jogot. 
 13. Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják. 
 14. A felek jogvitáikat törekednek békés tárgyalások útján rendezni, annak sikertelensége esetén a Budaörsi Járásbíróság, ill. pertárgyértéktől függően a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
 15. Felhasználó kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit. 
 16. A Crew Agency Kft Hungary ezennel külön tájékoztatja a Felhasználót arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől. 
 17. Kapcsolat:
  Crew Agency Kft Hungary Kft.
  1118 Budapest, Villányi út 101.
  Email: crew@crew.hu
  Telefon: +36 1 489 5000; +36 20 9429 430
  Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán
  Cégjegyzékszám: 01-09-708773
  Fővárosi Munkaügyi Központnyilvántartási számai:
  MUNKAERŐ-KÖZVETÍTÉS: 3065/2001-0100
  MUNKAERŐ KÖLCSÖNZÉS: 40196-2/2002-0100-97
  Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2018. 05. 23.